Painter Chung Chi Yung (정치영, Chi Yung Chung, Chi Chung), Photorealism, Hyperrealism, Trompe-l'œil painting, 포토리얼리즘, 하이퍼리얼리즘, 극사실 회화, 트롱프뢰유. 

Happy Painting 2

oil on canvas, 84 × 149 cm, 2012