Represented by

116, Dokseodang-ro, Yongsan-gu,

Seoul, Korea (postal code 04420)
+82 2 597 5701

Painter Chung Chi Yung (정치영, Chi Yung Chung, Chi Chung), Photorealism, Hyperrealism, Trompe-l'œil painting, 포토리얼리즘, 하이퍼리얼리즘, 극사실 회화, 트롱프뢰유.